Stavím podle zásad solární asociace
Search
Close this search box.

Vyřídíme za Vás dotace spolehlivě a se zárukou

Kotle, kamna a tepelná čerpadla​

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva – dotace  až 80 000 Kč.

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – dotace až 100 000 Kč.

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – dotace až 30 000 Kč.

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem – dotace až 45 000 Kč.

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – dotace až 100 000 Kč.

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – dotace až 80 000 Kč.

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – dotace až 140 000 Kč.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – dotace až 60 000 Kč.

Plynový kondenzační kotel – dotace až 35 000 Kč.

Napojení na soustavu zásobování teplem – dotace až 40 000 Kč.

Fotovoltaické systémy

Dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – dotace až 40 000 Kč.

Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – dotace až 60 000 Kč.

Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – dotace až 100 000 Kč.

Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – dotace 10 000 Kč.

Za 1 kWh elektrického akumulačního systému – dotace 10 000 Kč.

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

Podporován je solární termický i fotovoltaický ohřev vody, s volitelnou možností podpory vytápění, a ohřev pomocí tepelného čerpadla.

Příspěvek se vztahuje i na příslušenství a zapojení systému a na přípravu teplé vody s přitápěním.

Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – dotace až 60 000 Kč.

Solární termický ohřev teplé vody – dotace až 45 000 Kč.

Fotovoltaický ohřev teplé vody – dotace až 45 000 Kč.

Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – dotace až 45 000 Kč.

Elektromobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu.

Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz.

Výše podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod.

Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům.

Projektová podpora

Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy (Blower Door Test).

Lze získat k dotaci na všechna opatření mimo nákupu novostavby rodinného domu, výměnu zdrojů energie, přípravu teplé vody, využití dešťovky pouze pro zálivku nebo dešťovku pro zálivku a splachování.

Jednorázový příspěvek ve výši 5 000, 25 000 nebo 35 000 Kč podle typu podpořeného opatření.

Bonus za využití více opatření

Při kombinaci více opatření můžete další peníze navíc. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší bonus. Zvýhodnění může dosáhnout až 185 000 Kč.

10 000 Kč za vybrané kombinace opatření – např.  zateplení + fotovoltaika = 10 000 Kč, zateplení + fotovoltaika + dešťovka = 20 000 Kč

25 000 – 75 000 Kč za kombinaci kotlíkové dotace se zateplením – podle typu zateplení (míra podpory se zvyšuje na 60 %)

až 30 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)

Navíc bonus 10 % pro strukturálně postižené regiony (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj)

Vybraná témata související se žádostí o dotaci

Žádost podáte online přes informační systém SFŽP ČR. K podání žádosti musíte mít aktivovanou tzv. elektronickou identifikaci (e-identitu), kterou prokážete při vstupu do systému svoji totožnost. Se vším Vám pomůžeme nebo na základě plné moci vyřídíme za Vás.

  • vlastník stávajícího rodinného domu
  • stavebník nového rodinného domu
  • nabyvatel nového rodinného domu (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi
  • nového rodinného domu, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu)
  • osoba, které svědčí právo stavby
  • žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Fondu, Ministerstva či jiného orgánu veřejné správy
  • žadatel má právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu a toto právo není omezeno, např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, není nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu podpory a předmět podpory není předmětem insolvenčního řízení či zajištění podle trestního řádu
  • žadatel má zapsány platné údaje o skutečných majitelích v evidenci skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, pokud se na něj tato povinnost vztahuje
  • žadatel není podnikem v obtížích

Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech na území České republiky.

Rodinný dům je v případě nových staveb stavba pro bydlení dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, a je (bude) jako rodinný dům zapsána v katastru nemovitostí.

V případě stávajících staveb jsou pro účely programu za rodinné domy považovány:

– stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty

– obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt

– stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro trvalé rodinné bydlení a má přiděleno číslo popisné nebo evidenční. Užívání pro bydlení je prokázáno, pokud žadatel doloží, že on sám nebo jiná osoba má v této stavbě evidován trvalý pobyt počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti

– bytové domy s řadově uspořádanými bytovými jednotkami, které svojí stavebně technickou konstrukcí a účelem užívání odpovídají řadovým rodinným domům, nemají společné prostory a jejich bytové jednotky stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídají rodinnému domu

Za rodinný dům se pro potřeby programu nepovažují:

– rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy (stanovené dle definice v této kapitole) užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře apod.)

– stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem

– stavby dočasné

– výrobky plnící funkci stavby.

Výrobek plnící funkci stavby je zařízením vyrobeným továrním způsobem. Jedná se o výrobek, který plní takovou funkci, jakou obvykle plní stavby (tj. stavby ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona).

Dotaci můžete získat na snižování energetické náročnosti domu (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění, přípravu teplé vody, zpětné získávání tepla z odpadní vody a instalaci obnovitelných zdrojů energie a systémů řízeného větrání.

Čerpat příspěvek je možné také na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením také na instalaci stínicí techniky.

Nově program podporuje dobíjecí stanice pro elektromobily a u bytových domů i výsadbu komunitní zeleně.

Dotace je vždy vyplácena zpětně po realizaci opatření. S určitou vstupní investicí tedy musíte počítat. Až 50 % nákladů ale můžete dostat zpět v podobě dotace. Díky nově zavedeným bonusům to může být dokonce až 60 %. V případě potřeby máme pro Vás připraveny možnosti financování prostřednictvím úvěru nebo půjčky od našich partnerů.

Datum způsobilosti výdajů je stanoven na 1. ledna 2021. Znamená to, že faktury a další dokumenty, kterými dokládáte realizaci opatření, musí být vystaveny po tomto datu. Žádost si přitom můžete podat po celou dobu trvání programu.

Dotace je schválena až po doložení realizace projektu.

Po podání žádosti probíhá kontrola přijatelnosti, při které se zkontrolují základní požadavky programu, následně je žádost akceptována.

Od akceptace máte 2 roky na realizaci opatření a doložení potřebných dokumentů.

Výjimkou je podpora novostaveb a všech případných dalších opatření, která se budou realizovat v kombinaci s touto oblastí, kde je termín 3 roky.

Doložit tuto skutečnost lze různými způsoby, kterými prokážete, že v objektu máte vy nebo jiná osoba evidován trvalý pobyt. Jedná se o uvedení trvalého bydliště v občanském průkazu, výpis z registru obyvatel nebo potvrzení obce o evidenci trvalého pobytu v objektu. Doložení dokladů o spotřebě energie či vodného a stočného nestačí.

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi odpovíme na Vaše dotazy.