Stavím podle zásad solární asociace

Řešení pro podnikatelské objekty

Řešení pro podnikatelské objekty - fotovoltaika s bateriovým úložištěm

NOVINKA

Příjem žádostí již od 22.3.2022 - Ministerstvo průmyslu vyhlásilo I. výzvu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro podnikatelské objekty Zpracujeme návrh řešení, projekt, vyřídíme stavební povolení a další potřebná stanoviska, provedeme realizaci a vyřídíme dotaci

Vybrané důležité informace

Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) je plánována na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

Žadatel musí být vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost.

Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

Instalace FVE na obytných budovách (např. bytové či rodinné domy) nebo stavbách pro rodinnou rekreaci1.

Instalace umístěné na zemi.

Instalace FVE realizované veřejnými subjekty (dle definice Operačního programu Životní prostředí), včetně subjektů v jejich 100% vlastnictví.

Výzkumné, vývojové a pilotní projekty.

  1. Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie zahrnují:

Fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, optimizéry, DC odpojovače, drobný montážní materiál, doprava, instalace, vedlejší rozpočtové náklady.

2. Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny)

Jedná se o externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace:

a)  DPS – Dokumentace pro provedení stavby (Realizační dokumentace stavby – RDS)

b)  DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby

3. Inženýrská činnost ve výstavbě

Externě nakupované služby autorizovaných fyzických a právnických osob dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo držitel platného oprávnění dle § 9 (pracovníci pro provádění revizí) nebo § 10 (pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování) vyhlášky č. 50/1978 Sb., 

Splní-li žádost všechna kritéria, je postoupena kposouzení splnění podmínek kvydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex post na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.

Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu ze soukromých zdrojů příjemce. Účast v dalších programech podpory: Podpora nesmí být poskytnuta na téže výdaje projektu, na které již byla anebo bude poskytnuta jiná podpora z veřejných zdrojů, a to včetně podpory z prostředků Unie, které centrálně spravují orgány, agentury, společné podniky a jiné subjekty Unie a které nejsou přímo ani nepřímo pod kontrolou členských států.

Dotace nesmí být poskytnuta příjemci, který má neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora obdržená od poskytovatele z České republiky je protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem.

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí:

35 % pro fotovoltaické systémy

50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy

45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

Postup stanovení maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Pro výpočet výše dotace projektu je nutné nejdříve stanovit celkové způsobilé výdaje projektu. Celkové způsobilé výdaje projektu se stanovují samostatně pro výdaje nezbytně související s výstavbou fotovoltaické elektrárny a samostatně pro náklady nezbytně související s výstavbou akumulace energie.

S výpočtem a přípravou dotace Vám rádi poradíme.

Každá podporovaná aktivita má svoji alokaci uvedenou v úvodní tabulce této výzvy.

Projekty budou zařazovány do pořadníku pro přidělení dotace podle data a času prvního podání žádosti o podporu v MS 2014+ (žádost o podporu zaregistrována) samostatně v každé aktivitě.

Dojde-li po ukončení příjmu žádostí o podporu k nevyčerpání alokace aktivity a) nebo aktivity b), budou prostředky přealokovány do aktivity, ve které je nedostatek prostředků.

Není doporučeno otálet a  je potřeba žádat co nejdříve. Zájem o tuto dotační výzvu je ze strany podnikatelských subjektů enormní.

Výzva definuje položky nezařaditelné do způsobilých výdajů a zde je jako nezpůsobilé uvedeno:

i) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací

Tento záměr by byl vyhodnocen jako nezpůsobilý.

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi odpovíme na Vaše dotazy.
%d bloggers like this: